At skulle afslutte 9. klasse med et afgangsprojekt er kulminationen af et skoleforløb, hvor man på forskellige måder og niveauer har tilegnet sig forskellige delkompetencer i det at lave en projektopgave.

Hvorfor og hvordan?

Projektarbejdsformen er særlig i vores undervisning fordi:

 • den tager udgangspunkt i elevens nysgerrighed og undren
 • den stiller krav til eleven i at undersøge, iagttage og bearbejde viden
 • den inspirerer til at formgive og formidle sin viden
 • den rummer gode muligheder for feedback både i processen og på selve produktet
 • den bedst kvalificerer vores elever til at indgå i en foranderlig og kompleks verden
 • den giver mulighed for at arbejde med en meget stor mangfoldighed af viden, nysgerrighed og elever.

At lave projektarbejde er et kompliceret samspil af flere færdigheder: Indsamling af viden, bearbejdning af viden, databehandling, samarbejde, kommunikation, planlægning og strukturering af arbejde, vejledning, fremlæggelser m.m. Dette forsøger vi at øve på mange forskellige måder. Derfor vil del-elementer af projektarbejde også indgå i alle klassetrin. Nedenstående “røde tråd” giver et lille indblik i dette:

0.- 3. klasse:

Arbejde med elementer der fører hen mod projektarbejdet Formidler mundtlig i klassen og øver sig på at ”stå frem” og formidle Arbejder med små emneopgaver

4.-5. klasse:

Der arbejdes med små projektopgaver. Der sættes fokus på spørgsmålstypen, åbne spørgsmål, og besvarelsen af disse.

Der arbejdes med faglig formidling i forhold til projektet.

6. klasse:

Der arbejde ud fra et fælles tema i grupper. Fokusområder:

 • Problemformuleringen – de åbne spørgsmål. Lærer udformer den endelige problemformulering
 • Interviews
 • Layout og disposition for den færdige opgave
 • Opsamling – ”konklusion”
 • Begyndende logbog.

7. klasse:

Der kan arbejdes med et fælles tema. Der kan arbejdes i grupper eller selvstændigt. Opgaven afleveres mundtligt og skriftligt

 • Fokusområder:
  De åbne spørgsmål inddeles i 4 kategorier. Der findes spørgsmål til hver kategori
  Problemformuleringen – eleven forsøger at finde en problemformulering ud fra de åbne spørgsmål.
 • Interviews
  Fra informationssøgning til teksten i projektet
  Konklusion
  Litteraturhenvisning
  Disposition for fremlæggelse
  Logbog

8. klasse:

Det er frit emne. Eleven arbejder selvstændigt. Opgaven afleveres skriftligt, mundtligt og som produkt. Eleven skal nu inddrage dansk, engelsk, matematik og 2 valgfrie fag.

Nye Fokusområder: – Metodeafsnit
Diskussion
Analyse

Fagvalg og indkorporering af disse

Perspektivering
Noteangivelse
Produkt

Fremlæggelse

9. klasse:

Afgangsopgaven:
Eleven arbejder selvstændigt med et selvvalgt emne. Se kriterier for afgangsopgaven. Nyt fokusområde:
– Fortolkning
– Synopsis
– Preface

At lære i mange forskellige sammenhænge

Projektarbejdets del-kompetencer læres i mange forskellige sammenhænge.

Det kan fx være når man øver sig i at række hånden op til fællessamlinger og sige noget til hele samlingen – eller når man arbejder i en ny gruppe i en alternativ uge, eller når man er på tur og taler med mennesker, der ved noget særligt eller når man er en del af en større musik- eller teaterproduktion.

Ryslinge Friskoles alternative- og kreative uger derfor fyldt med øjeblikke, hvor disse færdigheder trænes.