Musik giver mulighed for at fordybe sig kreativt, indleve sig i stemninger og tilegne sig musikalske færdigheder.

Derudover er musikundervisningen med til at styrke fællesskabet og samarbejdsevnen.

På Ryslinge Friskole er der en god musiktradition og glæden ved musik fylder meget.

At have musik på Ryslinge Friskole, er noget helt særligt.

Vi vægter sammenspilsundervisningen højt, hvilket gør at børnene får gode kompetencer på dette område. Vi vil bruge meget tid på at øve musiknumre med henblik på koncerter i løbet af skoleåret.

Alt dette kræver tålmodighed, vedholdenhed, gentagelser, fordybelse, koncentration, indlevelse, tolerance og respekt overfor hinanden. Derigennem skaber vi musik, som rækker langt og som er et fælles udtryk fra en klasse. Et udtryk der kræver følelsesmæssig indlevelse og motorisk præcision.

Vi vil i undervisningen også inddrage andre musikalske områder, herunder forskellige, sanglege, rytmisk træning, musikhistorie og musikteori.

Mål for undervisningen

(Målene for de forskellige grupper lapper over hinanden, så man f.eks. sent i yngste gruppe kommer omkring nogle af mellemgruppens mål).

Musikudøvelse

Undervisningen skal lede frem mod, at børnene har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

Yngste gruppe

 • deltage opmærksomt i legende musikalsk udfoldelse.
 • følge og holde en puls.
 • synge med god intonation i større grupper.
 • synge efter anvisninger på tempo, toneleje og udtryk.
 • anvende forskellige musikinstrumenter som ledsagelse til leg og sang.
 • deltage i sammenspil med enkle rytmiske og melodiske figurer.
 • deltage i sanglege og bevægelseslege.

Mellemgruppen

 • deltage opmærksomt og med bevidsthed om egen rolle i fælles musikalsk udfoldelse.
 • deltage lyttende og medskabende i fælles musikalsk udfoldelse.
 • synge med god intonation og klang.
 • deltage i vokal flerstemmighed.
 • anvende et bredt udvalg af musikinstrumenter og musiklokalets tekniske udstyr.
 • deltage i sammenspil med opmærksomhed på det musikalske udtryk.
 • opnå et basalt med sikkert kendskab til notation.
 • bruge notation som støtte for musikudøvelse.
 • deltage i bevægelsesaktiviteter.

Musikalsk skaben

Undervisningen skal lede frem mod, at børnene tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

Yngste gruppe

 • anvende krop, stemme og forhåndenværende klangkilder i skabende musikalsk arbejde.
 • skabe lyd-illustrationer over rim, remser, eventyr eller egne fortællinger.
 • udføre enkle improvisationer med ledsagelse af grundpuls.

Mellemgruppen

 • anvende krop, stemme, musikinstrumenter og andre klangkilder i skabende musikalsk arbejde.
 • udføre enkel improvisation.
 • skabe enkle melodier eller små musikstykker.
 • arrangere musik ud fra eksperimenter og drøftelser.

Musikforståelse

Undervisningen skal lede frem mod, at børnene tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

Yngste gruppe

 • lytte opmærksomt til korte musikstykker.
 • udtrykke oplevelser af musik i ord, billeder og bevægelse.
 • udtrykke elementer i et musikstykke i leg og dramatisering.
 • bedømme, hvilken af to toner, der er højest, samt om en tonerække går op eller ned.
 • kende forskel på puls og rytme.
 • høre forskel på dur og mol.
 • anvende notation til rytme og lyd.
 • genkende klangen af størstedelen af musiklokalets instrumenter.
 • forstå at der er forskellige musikgenrer.
 • forstå at musik bruges i mange sammenhænge.

Mellemgruppen

 • lytte åbent og opmærksomt til indspillet og levende fremført musik.
 • udtrykke deres oplevelse af musik i ord, billeder og bevægelse.
 • anvende elementære musikteoretiske begreber.
 • anvende notation som hjælp til at skabe sig overblik over sammenhæng og formforløb i et musikstykke.

Ældste gruppe (helårsvalgfag)

Helårsvalgfag skal i undervisningen igennem samme mål som for mellemgruppen. Dog som en repetition og gentagelse af det allerede lærte.

I helårsvalgfag bruger vi alle færdighederne og har fokus på sammenspil. Undervisningen vil foregå med en stor medbestemmelse fra elevernes side. De skal selv være skabende og deltagende ift. ideer, udtryk og tage ansvar for musikkens udvikling.

Undervisningen skal bibringe dem forudsætninger for livslang og aktiv deltagelse i musiklivet og for at kunne forholde sig til samfundets mangeartede musiktilbud.