Bestyrelsen

Ryslinge Friskole er forældrenes skole – det er vores skole. I bestyrelsen tager vi forældrehatten af og varetager opgaver på vegne af hele skolen. Som bestyrelse er vi den øverste myndighed og har det overordnede ansvar for skolens ledelse og økonomi.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges for 2 år og afgår skiftevis med 4 og 3 årligt. Skolekredsen vælger 5 medlemmer, mens forældrekredsen vælger 2 medlemmer. Desuden vælges 2 suppleanter: én for skolekredsen og én for forældrekredsen. Suppleanter vælges for et år ad gangen og deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og sekretær. Bestyrelsen inklusive suppleanter har naturligvis tavshedspligt.

Forældrekreds og skolekreds

Forældrekredsen består af forældre til børn, der er indmeldt i skolen, mens skolekredsen består af forældrene og medlemmerne af skolens støttekreds. Forældre til børn i Myretuen, der ikke har børn i skolen, kan stille op til skolebestyrelsen ved at melde sig ind i støttekredsen.

Økonomi

En friskole får den største del af sine driftsmidler fra Staten, bestyrelsen er ansvarlig for at betingelserne for tilskuddet overholdes og at skolens økonomi er sund.

Tilsyn og evaluering

Undervisningen på Ryslinge Friskole skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen tilsynsførende, der hvert år aflægger tilsynsrapport. Bestyrelsen er ansvarlig for at skolens evaluering finder sted og følger retningslinjerne herfor.

Den daglige ledelse

Bestyrelsen overdrager den daglige og pædagogiske ledelse til skolelederen. Skolelederen har over for Undervisningsministeriet, forældrekredsen, skolekredsen og skolens bestyrelse ansvaret for den daglige og den pædagogiske ledelse af skolen i henhold til gældende love, bekendtgørelser og ministerielle forskrifter.

Formand
Henriette Thingholm

Valgt af skolekredsen i 2023

Næstformand
Maria Louise Møller

Valgt af skolekredsen i 2022

Bestyrelsesmedlem
Ida Rasmussen

Valgt af skolekredsen i 2023

Kasserer
Jørgen Larsen

Valgt af skolekredsen  i 2022

Bestyrelsesmedlem
Jesper Hansen

Valgt af skolekredsen i 2022

Bestyrelsesmedlem
Lise Kaltoft

Valgt af forældrekredsen i 2023

Bestyrelsesmedlem
Kasper Hansen

Valgt af forældrekredsen i 2022

Suppleant
Lea Strandholdt

Valgt af skolekredsen i 2023