Tilsynserklæring 2016

Tilsyn med undervisningen på Ryslinge Friskole 2015/2016

Tilsynserklæring til forældrekredsen og skolens bestyrelse d. 19. april 2016 ved tilsynsførende Sonja Skygebjerg, tlf. 21644834, mail: sonjaa.skygebjerg@gmail.com

Og han har aldrig levet
Som klog på det er blevet
Han først ej havde kær         N.F.S. Grundtvig 1834

Ifølge Lov om friskoler og private grundskoler mv. skal forældrekredsen føre tilsyn med at skolens undervisning står mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, specielt i fagene dansk, matematik og engelsk. Desuden skal der være mindst en eksternt valgt tilsynsførende, og for øjeblikket varetager jeg den opgave.

Med min baggrund som lærer i mere end 40 år på 2 folkeskoler, en højskole og et lærerseminarium samt beskikket censor på læreruddannelsen er det en stor glæde for mig at være tilsynsførende på Ryslinge Friskole.

Jeg anser det således for et privilegium at overvære undervisning og efterfølgende tale med lærerne om læreprocesser og læringsmål. Samtidigt er jeg opmærksom på at trivsel og samarbejde har stor indvirkning på børns læring.

Tilsynsplanen

Tilsynsplanen for skoleåret 2015-2016 er blevet til efter en dialog med Ryslinge Friskoles ledelse og lærere. Ud over deltagelse i undervisning og fællesarrangementer omfatter den deltagelse i møder med ledelse, lærere, bestyrelse og forældre. Jeg har i den forbindelse drøftet nye IT-strategier, den nye folkeskolereform sammenholdt med Ryslinge Friskole, læreprocesser og læringsmål, vejledningsstrategier og undervisnings- og evalueringsplaner samt vurderet kvaliteten af anvendt undervisningsmateriale i faglig og pædagogisk henseende.

Oplevelser og værdier

Fællesugen dette år var om Ryslinge Friskoles værdier. Der blev fortalt om Grundtvig og Kold for både store og små, og målet var at opleve værdierne. Meget betegnende stødte jeg på min vej ned til legepladsen en dag nærmest ind i en ottekantet værdipavillon opført af træstykker. Fra loftsgitteret havde elever sænket farvestrålende plader med indskrifter om hvad der betød noget for dem. Der stod fx: At være ude i skoven, hygge sig med gutterne, klubben, musik, læsebånd, venner, arbejdslørdag, afgangsopgave, måden vi lærer på, nul mobning, gode skolelærere, morgensang i Himmelrummet, store makker, musical, tryghed, Jens Pedel, fællesskab, god stemning.

En anden af årets store begivenheder er adventsmødet. Så man sidder der i Salen i et mylder af støttekredsmedlemmer, forældre og bedsteforældre, elever og lærere, og så bliver lyset slukket, og det bliver helt stille. Når man så fra balkonen ser og hører Luciaoptoget synge: ”Nu bæres lyset frem…” Ja  –  så befinder man sig lige midt i Ryslinge Friskole.

Til en morgensamling i november fortalte Anne en fabel om slange der blev reddet af en mand ved at kravle ind i hans krop, hvilket resulterede i en masse forviklinger, alt sammen med henblik på at eleverne efterfølgende på klassen skulle drøfte hvad taknemmelighed er. I børnehaveklassen var eleverne mest optaget af den historie de lige havde hørt, men de nåede alligevel frem til at taknemmelighed havde noget med tak at gøre, fx huske at sige tak for gaver og et knus.  

I januar tog lærerne på pædagogisk weekend. Deres arbejdsområde denne gang var ud over Ipad modul 1 i samarbejde med rådgiver og efterskolelærer Lene Jacobsen rettet mod Udvikling og samarbejde / Kend dig selv og andre. Imens overtog forældrene undervisningen om fredagen. Der er mange sidegevinster ved denne ordning: Eleverne oplever at skole og hjem er to sider af samme sag, at forældre også gerne vil være lærere for en dag, og desuden er forberedelsen, gennemførelsen og evalueringen af den pædagogiske weekend med til at opkvalificere lærerne.

I marts viste 7., 8., og 9. klasse Revolution – Ryslinge Friskoles musical 2016.
Det var en bevægende og vedkommende forestilling bygget op af egne tekster og dialoger holdt sammen af Beatles-sange som All you need is love, Hey Jude og Revolution. En fornem sammenkobling i ord og toner af tiden dengang i 1960’erne og nutiden. Jeg fik et rødt paphjerte med hjem som et ukueligt udsagn om tværfaglig villen og kunnen, om empati og glæde på trods af krig og frihedstab. Hjertet vil jeg passe på, og jeg vil give forestillingen 6 stjerner.

Her følger glimt fra skoleårets undervisning.

 

Besøg på Ryslinge Friskole d. 21/5 2015

Dansk i 8. kl. med Tina

 

Emne: Fremlæggelse af 8. klasses projekter i Himmelrummet
Arbejdsform: Individuelt for klassen og fremmødte forældre
Materiale: Personlig fremlæggelse med Power Point- præsentation
Opgave: Fremlæggelse af egne projektarbejder, fx: Kost og indlæring, Global opvarmning, Skat og velfærd i Danmark, Landbrug
Læringsmål: At kunne arbejde kvalificeret med et projekt og være i stand til at kunne beskrive, analysere og tydeliggøre en problemstilling og give bud på løsningsmodeller.

Opfølgende evaluering: Personlig feedback af lærer samt feedback på klassen

Besøg på Ryslinge Friskole d. 28/5 2015

Dansk i 9. kl. med Nicolai

Emne: Forberedelse af præsentationen af afgangsprojektet.
I forlængelse af afleveringen af det skriftlige projekt er fokus nu lagt på synliggørelsen. Eleverne udarbejder Power Point- præsentationer som de vil kombinere med den mundtlige fremlæggelse. Jeg spørger ind til deres arbejde: Hvordan begrunder de deres valg af emne? Hvilke metoder har de valgt? Hvilke kilder har de anvendt? Hvordan sikrer de det kildekritiske aspekt? Hvilke æstetiske virkemidler finder de vigtige for netop deres projekt? Hvorfor? Der er substans i svarene, og jeg kan mærke at de er spændte på opponenternes spørgsmål.

Nicolai har oprettet en intern idébank på nettet hvor såvel lærer som elever kan modtage og respondere på hinandens ideer undervejs.

Dansk i 7. kl. med Anne

Emne: Rap tekster og grammatik
Materiale: Egne tekster og musik/rytme/instrumenter hentet på nettet samt grammatikøvelser fra skole.dk
Opgave: Lav en rap, sæt musik til, fremfør den. Supplerende opgave: Løs individuelle grammatikopgaver.
Aktuelle læringsmål: Opnå øget kendskab til lyrik som genre. Få indsigt i at det danske sprog kan udtrykkes på forskellige måder i forskelligt formsprog, også afhængig af målgruppe.
Opfølgende evaluering: Feedback på klassen samt lærerfeedback

Matematik i 8. kl. med Anne

Emne: Sandsynlighedsregning
Arbejdsform: Læreroplæg og gruppearbejde i 4 grupper, sammensat af læreren
Materiale: Whiteboard og terninger/ kortspil/ centikupes/ 2 mønter og en tændstikæske.
Opgave: Lav 4 forskellige spil, I skal selv udvikle dem. Krav: Anvend de uddelte genstande, lav spilleregler, find hyppigheder, frekvens og udfald.
Læringsmål: Kunne arbejde med åbne opgaver i færdigheder
Opfølgende evaluering: Fremlægge og spille spillene med feedback fra elever og lærer

Besøg på Ryslinge Friskole den 25/8 2015

Børnehaveklassen med Eva Anette

Emne: Dagen i dag – 12. skoledag
Arbejdsform: Lærerstyret samtale om tallet 12 og dyr i vandet. Derefter leg i Salen.
Materiale: Bevægelsesredskaber
Opgave: Anvend redskaberne på forskellige måder
Aktuelle læringsmål: At finde sig til rette på skolen og lære hinanden at kende
Opfølgende evaluering: Være i god kontakt med børnene og samtale med dem om hvordan det er at gå i skole.

Engelsk i 2. kl. med Laila

Emne: The colours og skriv om en illustration
Arbejdsform: Dialogbaseret undervisning og elevøvelser med vejledning
Materiale: Den første engelsklæsning med storbog og Den første opgavebog for 2. klasse
Opgave: Listen to the story and answer the questions, fx ”What colour has the animal on the picture?” “The animal is white…” Skriv hvad der sker på billederne I opgavebogen
Aktuelle læringsmål: Blive fortrolige med farvernes navne på engelsk, kunne skrive en sammenhængende tekst ud fra stikord og illustrationer.
Opfølgende evaluering: Fortsætte med funktionel engelsk, gennemlæse og samtale med eleverne om deres afleverede tekster.

Besøg på Ryslinge Friskole den 27/8 2015

Dansk i 9. kl. med Tina

Emne: Litteraturlæsning og analyse af sprog og skrivestil
Materiale: ”Hell Man” af Sanne Søndergaard og undervisningsmateriale fra Clio
Arbejdsform: Pararbejde med vejledning
Opgave: Udvælg fra romanen eksempler på beretning, beskrivelse, dialog og jeg-fortælling (Thors tanker). Træk det ud, I synes er godt. Begrund jeres valg
Aktuelle læringsmål: At kunne analysere de sproglige virkemidler i en roman og kunne forklare hvilken betydning de har for læsningen.
Opfølgende evaluering: En opsamling på klassen

Dansk i 1. kl. med Marianne

Emne: Oplæsning af ”Pippi Langstrømpe i  Sydhavet” med samtale om vendinger som ”at miste mælet”. De 120 småord og lydrette ord.
Materiale: Pippibogen, tavle med farvekridt, arbejdsark
Arbejdsform: Dialogbaseret fællesarbejde ved tavlen, individuelt arbejde med vejledning
Opgave: Syng på vokallydene: Tra sma kanasara pa Habraplads…, læs lydene fx i ´kan´, ´se´, én´. Farv vokalerne på jeres billede
Aktuelle læringsmål: At få styr på bogstavernes lyde og de 120 småord, føle sig som et hold
Opfølgende evaluering: Værdsættende samtale på klassen om det de har lært

Besøg på Ryslinge Friskole den 1/9 2015

Dansk i 6. kl. med Anne

Emne: Litteraturlæsning med personkarakteristik og miljøbeskrivelse
Arbejdsform: Skiftende par- og gruppearbejde vekslende med læreroplæsning
Materiale: ”Vædderen” af Cecil Bødker
Opgave: Hvad tror I ”Vædderen” handler om? Hurtigskrivning i 5 minutter, fang en makker, fortæl og lyt til hinanden: Hør hvad jeg har fundet ud af…
Under og efter 1. læreroplæsning: Tegn små tegninger som handler om miljøet, vis og fortæl om tegningerne på skift rundt om bordet hvor I sidder
Under og efter 2. læreroplæsning: Skriv ord som beskriver Vagn, sammenlign med skuldermakker
Efter 3. læreroplæsning: Skriv videre på historien, fortæl hinanden om hvordan historien mon slutter..
Til næste gang: Gå ind på Clio og læs ”Vædderen” færdig
Aktuelle læringsmål:  Opnå værktøjer til hvordan man husker og analyserer en tekst
Opfølgende evaluering: Stil undringsspørgsmål til analysen

Dansk i 7. kl. med Marie-Terese

Emne: Poetry Slam
Arbejdsform: Pararbejde med lærerrespons
Materiale: Uddelt ark om artikelopbygning og oplysninger om Poetry Slam hentet på Clio
Opgave: Skriv en artikel om Poetry Slam. Artiklen skal bl.a. indeholde et interview, et foto og en faktaboks
Aktuelle læringsmål: Lære genren Poetry Slam at kende
Opfølgende evaluering: Lav og fremfør selvskrevet Poetry Slam

Besøg på Ryslinge Friskole den 3/9 2015

Dansk i 3. kl. med Eydvor

Emne: Selvstændigt arbejde
Arbejdsform: Individuelt arbejde med vejledning
Materiale: Format 3, Stav 3, Dansk Direkte
Opgave: Vælg selv din opgave. (Vælg mellem plus-, minus- og delestykker, staveord, skrive vrøvlehistorier og ude-aktiviteter)
Aktuelle læringsmål: Lære at disponere, lære at tage ansvar
Opfølgende evaluering: Klassesamtale om fredagen: Hvad har I lært i denne uge?

Besøg på Ryslinge Friskole d. 10/9 2015

Til Morgensamlingen synger vi ”Jeg har fanget mig en myg”, sammen med Michael siger vi  Fadervor, Marianne viser illustrationer på storskærm og fortæller om ”Cykelmyggen Egon”, der får en kæreste, vi synger ”En pige gik i enge”, og efter meddelelser fra store og små og fødselsdagssang ønsker Michael os en god dag. En dejlig start på en ny dag – hvor vi har sunget sammen og lyttet til hinanden og grinet sammen.

Dansk i 4. kl. med Annemarie

Emne: Forfatterlæsning og egne tekster
Arbejdsform: Læreroplæg og individuelt arbejde med vejledning
Materiale: ”Gummitarzan” af Ole Lund Kirkegaard og et skrivehefte
Opgave: Læs i Gummitarzan, skriv selv en fantastisk fortælling
Læringsmål: Fremme læselyst og skriveglæde
Opfølgende evaluering: Poesifredag – hvor eleverne sidder i en cirkel med et tændt stearinlys i midten og læser op af egne fortællinger. Respons på klassen samt lærerrespons

Dansk i 5. kl. med Nicolai

Emne: Gyselige fortællinger
Arbejdsform: Gruppearbejde
Materiale: ”Skammekrogen” fra Plot 5
Opgave: Forberedelse til filmatisering af gyseren
Læringsmål: Opnå kendskab til gysergenren, blive fortrolig med processen fra gyser til film
Opfølgende evaluering: Vise filmen til Morgensamligen, lærerrespons og klasseevaluering

Matematik i 8. kl. med Nikolai

Emne: Procenter og renter
Arbejdsform: Læreroplæg på Whiteboard, individuelt arbejde på pc med lærervejledning
Materiale: Faktor 8 og Excel regneark
Opgave: Et lån lyder på 20000 kr, renten er 10%, Hvor lang tid går der før gælden er mere end fordoblet?
Læringsmål: Blive fortrolig med Excel regneark, forstå og anvende procentregning og rentetilskrivning
Opfølgende evaluering: Skriftlig respons på afleverede opgaver

Besøg på Ryslinge Friskole d. 2/11 2015

Matematik i 2. kl. med Laila

Emne: Minus
Arbejdsform: Klassesamtale om et billede af forskellige træsorter, øvelser med vejledning.
Materiale: ”Format 2”, tællesnor
Opgave: Hvad koster egetræ? Hvad koster birketræ? Find prisforskellen. Løs minusopgaver, f. ex. 81-16, anvend tællesnoren.
Læringsmål: Mestre minusopgaver, kunne veksle en tier til ti enere, forstå sammenhængen.
Opfølgende evaluering: Aflevering af rugbrødstræning 

Dansk i 3. kl. med Eydvor

Emne: Opdag Nepal
Arbejdsform: Pararbejde med vejledning
Materiale: ”Det tredje øje” af Kim Langer, u-landskalender.dk, Ipad, computer
Opgave: Søg svar på: Hvordan ser Nepal ud? Hvordan lever mennesker og dyr? Hvordan går børn i skole?
Læringsmål: Lære noget om Nepal, lære at vi kan gøre en forskel ved at støtte landet økonomisk
Opfølgende evaluering: Hvad ved vi nu? Hvad ønsker vi mere at vide?

Engelsk i 8. kl. med Nicolai

Emne: Billy The Kid
Arbejdsform: Brainstorm, Read, Questions
Materiale: “Blue Cat” reader
Opgave: Answer the questions: Who is Billy the kid? Listen to a song about him, Write about him, Ask your questions – and answer – in a circle
Læringsmål: Speak in English, please, at least 50 words every lesson.
Opfølgende evaluering: Samtale, feedback på skriftlige afleveringer

Besøg på Ryslinge Friskole d. 2/11 2015

Fysik i 7. kl. med Nikolai

Emne: Ph-værdier
Arbejdsform: Læreroplæg, forsøg i grupper
Materiale: ”Ny Prisma, Fysik og kemi 7”, saltsyre, base, ph-papir, reagensglas, pipette,, rødkålssaft, handsker, forklæde, beskyttelsesbriller
Opgave: Lav bestemte ph-værdier fra 2 – 10 i fire grupper
Læringsmål: En bevidstgørelse af hvordan syre og base virker, opnå gode laboratorievaner.
Opfølgende evaluering: En summativ test den følgende uge

Matematik i 4. kl. med Johann

Emne: 10-tabellen, gange og trække fra
Arbejdsform: Gruppearbejde med opfølgende opgaver
Materiale: ”Kontext 4”, hvide og røde terninger
Opgave: Terningespil med kombinerede gange- og minusøvelser, fx: Slå med to hvide terninger, gang de opnåede to tal med hinanden, træk efterfølgende antal øjne fra den røde terning fra resultatet, hvem opnår det højeste resultat?
Læringsmål: Træne hovedregning, tænke strategisk
Opfølgende evaluering: Øve, teste

Engelsk i 8. kl. med Nicolai

Emne: Slumdog Millionaire
Arbejdsform: Two and two
Materiale: Filmen ”Slumdog millionaire” plus udvalgte opgaver fra Clio
Opgave: Discuss how Jamal was able to answer each question, and what happened in his life that helped him find the answer. Write your answer.
Læringsmål: Diskutere på engelsk, anvende 50 engelske ord hver time, skrive korrekt engelsk
Opfølgende evaluering: Præsentation af svarene plus summary

Besøg på Ryslinge Friskole d. 15/12

Sang og musik i 6. kl. med Anders

Emne: Luciauge
Arbejdsform: Musikalsk gruppearbejde med Anders som dirigent
Materiale: keyboards, rytmeinstrumenter, basguitar, guitarer, sangstemmer
Opgave: Sammenspil ”Seven Years”  af Lukas Graham, ”I’m still learning about life….”, overdriv jeres musik- og sangstemmer, lyt til hinanden
Læringsmål: At nå frem til et fælles dynamisk musikalsk udtryk.
Opfølgende evaluering: Fremføre ”Seven Years” til adventsmødet, få umiddelbar respons fra fremmødte forældre, lærere og pårørende. Efterfølgende samtale på klassen om oplevelsen.

Sang og musik i 5. kl. med Anders

Emne: Luciauge
Arbejdsform: Musikalsk gruppearbejde med Anders som dirigent
Materiale: Keyboards, rytmeinstrumenter, Freddy Fræk fløjter, ukuleler, sangstemmer
Opgave: Sammenspil ”Nice Little Penguins”. Varier tempoet: Spil i et langsomt tempo, sæt tempoet op, spil igen langsomt…, lyt til hinanden
Læringsmål: At nå frem til et sikkert rytmisk udtryk
Opfølgende evaluering: Fremføre ”Nice Little Penguins” til adventsmødet, få umiddelbar respons fra fremmødte forældre, lærere og pårørende. Efterfølgende samtale på klassen  om oplevelsen.

Besøg på Ryslinge Friskole d. 19/1 2016

Tysk i 6. kl. med Michael

Emne: Kendeord og verberne haben og sein
Arbejdsform: Samarbejde med sidemakker og lærerstyret samtale
Materiale: ”Gut gemacht 1“
Opgave: Was haben die Kinder an? Sagen: Die Bluse, der Hut. Was haben wir Number 12? Sagen: Wir haben ein Löve.
Læringsmål: Mestre verbernes bøjning: Ich habe, du hast.. Ich bin, du bist.. Udvide ordforrådet i praksis.
Opfølgende evaluering: Samtale på klassen: Hvad kan jeg? Hvad ønsker jeg at lære? Hvordan øver jeg mig?

Dansk i 1. kl. med Marianne

Emne: Læsning
Arbejdsform: Individuelt arbejde med lærervejledning
Materiale: frilæsningsbøger, fx Hans vil have ro, Nini ser teater.
Opgave: Læs løs, følg ordene med fingeren, (de siger di, mærkeligt) klap stavelserne i drilleord: te-a-ter, hvordan lyder de? Hvad siger de? Besvar opfølgende spørgsmål
Læringsmål: Opleve glæden ved at læse, blive selvhjulpne.
Opfølgende evaluering: Læs bogen højt for mor og far. Anvende læsetest

9. klasses afgangsprojekt og Ryslinge Friskole

Ryslinge Friskole har valgt at formulere eget afgangsprojekt i 9. klasse i stedet for at anvende folkeskolens afgangsprøve. Det indebærer at eleverne skal til en optagelsesprøve før de kan begynde på gymnasiet. For øjeblikket har 9. klasse travlt med deres afgangsprojekter. De selvvalgte emner spænder vidt fra Mobning, Doping i fitness, Krybskytteri, Hvorfor bliver vi som vi bliver? Aktiv dødshjælp, Flygtninge, Kød – det vi alle sammen spiser, Abort, Psykopater, Terrorisme, McDonalds, Selvmord og til Våbenkontrol i USA.

Afgangsopgavens udformning med lærervejledning og en tydelig køreplan for elever og opponenter justeres løbende. Ordningen fungerer tilfredsstillende inden for de rammer der er sat af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Sammenfatning

Ryslinge Friskole har en dygtig ledelse som bestræber sig på at få det optimale ud af de givne rammer plus være opmærksom på nye indsatsområder. Fx er alle friskolens tavler nu blevet udskiftet med interaktive tavler, og efterfølgende tager alle lærerne på kursus for at optimere brugen af tavlerne. Efter sommerferien indgår iPads desuden som hjælpemiddel i hele skoleforløbet, idet friskolen har indkøbt et klassesæt til indskolingen, mens mellemtrinnet medbringer egen iPad eller låner af skolen, og de ældste klasser fortsat anvender egne computere eller iPads.

 Lærerne har stor faglig og pædagogisk indsigt, de kan samarbejde og reflektere over undervisning, og deres engagement og glæde ved arbejdet har en positiv afsmittende virkning på eleverne.  

I indeværende skoleår har jeg været på skolebesøg i indskolingen, på mellemtrinnet og i de ældste klasser hvor jeg har overværet undervisning i bl.a. dansk, engelsk og matematik. Desuden har jeg overværet 9. klasses fremlæggelser af deres afgangsprojekter. På baggrund af den derved opnåede indsigt konkluderer jeg at eleverne har forudsætninger for at klare sig lige så godt som eleverne i folkeskolen.

Ryslinge Friskoles samlede undervisningstilbud står ud fra en helhedsvurdering mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Ryslinge Friskole bygger på tillid til at børns udvikling sker i aktivt samarbejde med andre. Skolens virke er præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Den forbereder således eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.