Tilsynserklæring 2013

 

Tilsynserklæring til forældrekredsen og skolens bestyrelse d. 23. april 2013 ved tilsynsførende

Sonja Skygebjerg, tlf. 21644834, mail: sonja.skygebjerg@live.dk

Og han har aldrig levet

Som klog på det er blevet

Han først ej havde kær

 N.F.S. Grundtvig 1834

 

Ifølge Lov om friskoler og private grundskoler mv. skal forældrekredsen føre tilsyn med at skolens undervisning står mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, specielt i fagene dansk, matematik og engelsk. Desuden skal der være mindst en eksternt valgt tilsynsførende, og for øjeblikket varetager jeg den opgave.

Efter at have været lærer i mere end 40 år på 2 folkeskoler, en højskole og et lærerseminarium er det en stor glæde for mig at være tilsynsførende på Ryslinge Friskole. Det kan fint kombineres med mine fortsatte opgaver som beskikket censor på læreruddannelsen.

Jeg anser det således for at være et privilegium at overvære undervisning og efterfølgende tale med lærerne om læreprocesser og læringsmål. Et eksempel:

 

Eleven som aktiv læser i 8. klasse

I 8. klasse forbereder læreren eleverne på at hun om lidt vil læse begyndelsen af Janne Tellers bog ”Intet” højt for klassen. Forinden gør alle sig klar til at tage notater på deres computere. De får at vide at de skal lægge mærke til hvordan de tager notater. Nogle vil sikkert skrive meget, mens andre vil skrive mere stikordsagtigt. Det gælder om at finde ud af hvilken notatperson de hver især er.

Eleverne hører nu om en 7. klasses start efter sommerferien. De hører om Piere Anton der melder sig ud af klassen og kravler op i familiens høje blommetræ. Herfra råber han hånende ned til klassekammeraterne: ”Alt er intet, hvorfor gå i skole, intet betyder noget når vi alligevel skal dø”. Klassekammeraterne går hjælpeløse forbi til og fra skole, de ved ikke hvordan de skal reagere. ”Han kommer nok ned når det bliver vinter, og der ikke er flere blommer”, siger smukke Rosa.

I forlængelse af lærerens oplæsning skal eleverne selv læse videre til kapitel 7 mens de tager notater undervejs. Der bliver læst og skrevet så det er en lyst. Arbejdet skal ligge klar den følgende dag.

Efter timen fortæller læreren mig at hun som optakt til arbejdet med bogen rettede elevernes fokus mod ting som de holdt af ved at bede dem nævne hvad de ville forsøge at redde hvis deres hus pludselig brændte.

Vi drøfter læringsmål, og læreren siger at ud over at den enkelte elev bliver bevidst om hvordan han tager notater, er målet at han lærer at gennemføre en litteratursamtale, dvs. kunne deltage i en samtale om hvad der sker på handlingsplanet og derfra være med til at indkredse bogens

betydningsmæssige indhold. For at nå målet vil hun anvende forskellige undervisningsstrategier, som fx selv at deltage i samtalen med nogle af eleverne, mens andre mere selvstændigt gennemfører samtalen ud fra rammer hun har sat. Læseloggen på computeren giver hende mulighed for at følge alle og give dem respons undervejs. Hendes mål er således at gøre eleverne til aktive medskabere af teksten, at kunne analysere, fortolke og samtale om litteratur.

For ikke at brede mig unødigt har jeg i nedenstående valgt at give et kort signalement af mine besøg i årets løb. Desuden skal nævnes at samtalerne med lærerne om deres refleksioner over

undervisningen medvirkede til at jeg halvvejs inde i skoleåret begyndte at inddrage læringsmål i

min beretning.

 

Et signalement af besøg i forskellige klasser og fag

 

Besøg på Ryslinge Friskole d. 6/6 2012:

 

Matematik i 8. kl. med Anne

Emne: Koordinatsystemet

Arbejdsform: Klassesamtale, pararbejde, individuelt arbejde

Materiale: ”Faktor 8”

Opgave: Indtegn ligningernes hældningsgrad i et koordinatsystem.

Dansk i 9. kl. med Thomas

Emne: Afgangsopgaven

Arbejdsform: Individuelt arbejde med lærervejledning

Materiale: Den individuelle opgave med tilhørende kildemateriale

Opgave: Medtænk fremlæggelse og udstilling af projektet i uge 24

Besøg på Ryslinge Friskole d. 15/8 2012:

0. kl. med Eva Annette

Emne: Velkomst til alle forældre og børn

Arbejdsform: Læreroplæg om hverdagen i børnehaveklassen, lytte- og samtaleøvelser

Materiale: Et illustreret arbejdspapir

Fælles opgave: Find dit navn på tavlen, gå op og visk det ud.

 

Besøg på Ryslinge Friskole d. 30/8 2012:

 

Dansk i 4. kl. med Laila

Emne: Fabler og ordsprog

Arbejdsform: Samtale med klassen om fabler og ordsprog, elevoplæsninger, øvelser to og to,

individuel opgaveskrivning

Materiale:”Den lille krabbepige og hendes mor”

Opgave: Beskriv krabbepigen og hendes mor, hvilke egenskaber har de? Skriv selv en fabel hvor et ordsprog indgår. Fortæl med egne ord, skriv med egne ord.

 

Engelsk i 5. kl. med Lotte

Emne: Navneordenes endelser på engelsk

Arbejdsform: Læreroplæsning på engelsk med oplæg til niveaudelt gruppearbejde

Materiale: “Written in the stars”. From ”Wonderkids”.

Opgave: Find navneord i den engelske tekst, skriv ordene ind i navneordsskemaet, fx: a boy, boys, a class, classes.

 

Matematik i 6. kl. med Johan

Emne: Målestoksforhold

Arbejdsform: Læreroplæg, individuel eller gruppe, fælles opsamling 

Materiale: ”Faktor i sjette”

Opgave: Find 2 stk. henholdsvis trekanter/ firkanter/ cirkler/ mangekanter på friskolens område, mål dem op, de må ikke være større end en meter.Tegn de fundne geometriske figurer i

målestoksforholdet 1:10 i jeres hefte. Beregn deres omkreds og areal.

 

Besøg på Ryslinge Friskole d. 13/9 2012:

 

Matematik i 9. kl. med Jakob

Emne: Geometri

Arbejdsform: Læreroplæg om et krigerisk land hvor der let kan opstå konflikter i forbindelse med

deling af landområder, havområder, kystlinjer mm. Hvordan undgår vi konflikter? Differentieret

undervisning.

Materiale: Passer, blyant, papir

Opgave: Anvend passer til løsning af problemerne, dvs. til halvering af vinkler, ligelig deling af

trekanter, afstandsdeling mm.

 

Dansk i 1. kl. med Eidvør

Emne: Ordenes lyde, stavelser og endelser

Arbejdsform: Sidde i kreds, lytte, række hånden op, svare på hinandens og lærerens spørgsmål,

individuelle opgaveøvelser

Materiale: ”Bogstavbogen”

Opgave: Find ordenes lyde og stavelser, stav ordenes endelser.

Besøg på Ryslinge Friskole d. 14/9 2012:

 

Dansk i 2. kl. med Marianne

Emne: Find og læs tostavelsesord fra en sammenhængende tekst

Arbejdsform: Differentieret undervisning i tremandsgrupper med bevægelse

Materiale: ”Stav 2”

Opgave: Find ord, lyt og løb med dem, stav dem for en anden i gruppen.

 

Engelsk i 3. kl. med Thomas

Emne: My family

Arbejdsform: Klasseundervisning med individuelle øvelser, alt foregår på engelsk

Materiale: “Let´s do it, Let´s start”

Opgave: Are you ready? Who are you? Answer in English, please. What is true or false in the text about my family?

 

Besøg på Ryslinge Friskole d. 17/9 2012:

 

Engelsk i 9. kl. med Nicolai

Emne: Romeo and Juliet

Arbejdsform: Lærergennemgang, øvelser, gruppearbejde, alt foregår på engelsk

Materiale: Romeo and Juliet by Shakespeare, “Blue Cat” page 25, and a film from 1996

Opgave: Find words in words. Discuss idioms of love. Describe Romeo. What is the conflict in the

film? Make a new ending.

 

Dansk i 8. kl. med Tina

Emne: Litteraturlæsning

Arbejdsform: Læreroplæg med oplæsning, individuel notatskrivning i Læselog på computer til

læreroplæsning og egen læsning.

Materiale: De første syv kapitler af ”Intet” af Janne Teller, Læselog på computer

Opgave: Tag notater til oplæsning og læsning: Hvad lægger I specielt mærke til om personer og

ting som fastholder handlingen?

 

Matematik i 5. kl. med Marianne

Emne: Fra brøk til decimaltal

Arbejdsform: Lærergennemgang om cifrenes pladser i et decimaltal, samtale om tiendedele og

hundrededele, individuel opgaveløsning

Materiale: Et centimetermål og ”Format 5”

Opgave: Hvordan forlænger I brøker til tiendedele og hundrededele? Hvordan skriver I brøker som decimaltal?

 

Dansk i 7. kl. med Nicolai

Emne: Læs og skriv efterårsdigte

Arbejdsform: Læreroplæg, individuelt arbejde med lærervejledning, elevoplæsning med respons

Materiale: Arbejdsark om besjæling

Opgave: Find 7 navneord der alle handler om efterår, giv så navneordene liv, handling og historie.

Brug de bedste/ mest specielle besjælinger i et efterårsdigt: Skriv et udkast, giv det en overskrift,

form det til et digt, læs det højt, hæng det op i klassen

 

Besøg på Ryslinge Friskole d. 12/11 2012

 

Fortælling i 1.-3. kl. med Trine

Emne: Midsommerfesten i bronzealderen

Arbejdsform: Sidde i kreds, lytte til fortælling og oplæsning om tjenestepigen Gunilds oplevelser

Materiale: Lærerens fortælling

Opgave: Lyt til fortællingen, forestil jer hvordan det var at leve i bronzealderen

Læringsmål: At historien bliver levende for børnene

Besøg på Ryslinge Friskole d. 13/11 2012

 

Dansk i 9. kl. med Anne

Emne: Tid

Arbejdsform: Cooperativ Learning. Klassen inddeles i 6 grupper á 3 personer som samarbejder om problemløsning og efterfølgende præsentation i plenum. Opfølgning i plenum med filosofisk

samtale om tid.

Materiale: Et essay om tid

Opgave: Fordel arbejdet i gruppen således at I skiftes til at være oplæser, tage notater og give et

kort resume. Foretag en sætningsanalyse af teksten og undersøg billedsproget. Stil via jeres arbejde undringsspørgsmål til essayet.

Læringsmål: At kunne beskrive, analysere og fortolke et essay. At lære at formulere sig om

vanskelige emner så andre lytter.

 

Dansk i 1. kl. med Eidvør

Emne: Bogstavet G/g, e-lyden sidst i ordene, de bløde d’er som fx i Ålgade.

Arbejdsform: Elevarbejde kombineret med klassesamtale, lærergennemgang og fællesøvelser

Materiale: ”Bogstavbogen” samt elevbidrag om gadenavne

Opgave: Elevoplæsning af ”Gader i Isby” med stavelsesdeling og lydstavning: Læs alle sammen

med læreren, brug pegefingeren, læs alene på skift, Emily læs alene, alle følger med i teksten, Ole, du fortsætter…Sæt prik under vokaler, hvad står der på tavlen? Hvordan lyder bogstaverne?

Læringsmål: At kunne stavelsesdele og lydstave. At kunne lytte til læreren og hinanden og svare på spørgsmål om bogstaver og ord.

 

Besøg på Ryslinge Friskole d. 14/11 2012

 

Dansk i 5. kl. med Eidvør

Emne: Trivselsundersøgelse og forberedelse til skolefesten

Arbejdsform: Individuel besvarelse på pc, gruppearbejde om klassefesten

Materiale: ”Ta´temperaturen på dit undervisningsmiljø”, egne produktioner til klassefesten

Opgave: Gå på internettet og udfyld spørgeskemaet, forbered på klassen fordeling af kager til

skolefesten.

Læringsmål: Opfølgning på læseprøven ”SL40”, der har fokus på korrekt stavning og tegnsætning, fokus på samarbejde og fællesskabet, fx i forbindelse med skolefesten.

 

Dansk i 0.kl. med Eva Anette

Emne: Bogstavet R/r

Arbejdsform: Klassesamtale med øvelser, oplæsning med samtale

Materiale: ”Arbejdsbogen”

Opgave: Hvordan lyder r? Hvordan ser r ud? Hvordan skriver man r? Lav r med sjippetove, lyt til

historien om Ræven Rita, mal ord med r, fx radio, rumraket

Læringsmål: Lære bogstavernes lyde at kende, kunne skrive bogstaverne og genkende dem i

forskellige ord og sammenhænge. Lytte til en besked, besvare spørgsmål.

Besøg på Ryslinge Friskole d. 17/1 2013

 

Tysk i 6. kl. med Michael

Emne: De personlige stedord, hjælpeverberne og kendeordene

Arbejdsform: Klassesamtale med øvelser, gruppearbejde med vejledning

Materiale: Gut gemacht I, Et vendespil med dyr

Opgave: Bøj verbet i nutid: ich bin, du bist…, bøj verbet i datid: Ich war, du warst…Nu skal I hinke

ned til balkonen mens I siger remsen i nutid, og på tilbagevejen siger I remsen i datid.

Træk i grupper et dyr fra vendespillet, sig navnet og dan en sætning, fx eine Schlange, ich habe eine Schlange. Ein Affe, du hast ein Affe.

Læringsmål: Lære at anvende grundlæggende sprogbrugsregler så kommunikationen lykkes, lære at udtrykke sig så sproget bliver klart og forståeligt.

 

100 dages fest

Den 17/1 2013 var der 100 dages fest på Ryslinge Friskole for den dag havde børnehaveklassen gået i skole i 100 dage. Børnene havde lavet en festlig udstilling i Legegangen med 100 stk. af mange forskellige farvestrålende ting, bl.a. tegninger, smykker og legedyr bredt ud på kongeblå duge. Vinduerne lyste af 100 tændte lys, og tallene fra et til hundrede skrevet på A4 papir ledte os fra Friskolens indgang hen til udstillingen. Her holdt Eva Annette en tale, hvorefter Michael klippede den lyserøde silkesnor over og erklærede udstillingen for åben. Så var der ellers saltstænger og drinks til alle, mens vi gik rundt og nød udstillingen og børnenes fortællinger om den.

 

På vej til en musical

For 7., 8. og 9. kl. er udfordringen i foråret et fire ugers tværfagligt teaterprojekt. Den 28/2 2013 tog jeg på besøg, arbejdet havde på daværende tidspunkt varet i tre dage, og jeg var interesseret i at opleve begyndelsen af forløbet. De involverede lærere havde forud for teaterperioden udarbejdet en råskitse som nu skulle udbygges i samarbejde med eleverne. Titlen var på plads. Stykket skulle hedde ”Lifetime”.

To lærere var i færd med at tilrettelægge dagens program. Det fremgik af deres samtale og materiale at planlægningen byggede på erfaringer og evalueringer fra tidligere år kombineret med de nuværende elevers ønsker og potentiale. En halv time senere mødtes alle til en briefing i Morgensangslokalet. Projektgrupperne skiftedes til at tage ordet. Kostumegruppen havde brug for en tilkendegivelse af hvorvidt trøjen til alle skulle være med lynlås. Mediegruppen var ved at

planlægge distribution af pr-materiale, de efterlyste ideer til yderligere udbringning. Derefter

fortsatte arbejdet i grupperne. Koreografigruppen øvede afslutningsdansen som skulle være en

pardans med variationer, manuskriptgruppen diskuterede stykkets afslutning, rytmegruppen øvede rytmiske figurer, og blæserne øvede sig i at spille sammenhængende. Så snart musikken var på plads, blev den skrevet ind i et samlet partitur for sangstemmer og instrumenter. Tilsvarende ville stykkets replikker og sange efterhånden indgå i et hæfte til fælles brug for skuespillere og sangere.

På vej derfra kom jeg forbi den praktiske gruppe som havde travlt med kulisserne. Efter en sådan rundtur glædede jeg mig til at overvære premieren og sammenholde den med mine første indtryk.

 

En legende tilgang til læring

I en tid hvor Ryslinge Friskole økonomisk presses af kommunale besparelseskrav og

holdningsmæssigt presses af forældreudtalelser som: ”Vi kan jo bare sætte vores børn i en anden skole”, vil jeg nævne at rektor Søren Hvarregaard på et møde d. 30/10 2012 udtalte at han i hverdagen på Midtfyns Gymnasium oplevede hvordan tidligere elever fra Ryslinge Friskole

sammen med deres legende tilgang til læring bragte en social ansvarlighed med sig som hele

gymnasiet nød godt af. Ingen af dem var til dato droppet ud før tiden, og alle var blevet studenter.

Desuden skal her nævnes en undersøgelse foretaget af UU vejleder Rune Wulff Christensen.

Undersøgelsen omfatter elever som er gået ud af Ryslinge Friskole siden 2007, og af den fremgår det at 97 % af de tidligere elever er i gang med / har taget en ungdomsuddannelse eller anden form for uddannelse. Til sammenligning er landsgennemsnittet på 85 %, og regeringens mål er 95 %.

Ovenstående viser at Ryslinge Friskole forbereder eleverne til videre uddannelse.

 

Tilsynsplanen

Tilsynsplanen for skoleåret 2012-2013 er blevet til efter en dialog med Ryslinge Friskoles ledelse og lærere. Ud over deltagelse i undervisning og fællesarrangementer, herunder overværelse af 9. klasses fremlæggelser af afgangsprojektet, omfatter den deltagelse i møder med ledelse, lærere og forældre. Jeg har i den forbindelse drøftet læreprocesser og læringsmål, vejledningsstrategier og undervisnings- og evalueringsplaner samt vurderet kvaliteten af anvendt undervisningsmateriale i faglig og pædagogisk henseende. Ryslinge Friskoles evalueringsplaner kan læses på Ryslinge Friskoles hjemmeside, mens årsplanerne findes på Forældreintra. Ryslinge Friskole har valgt at formulere eget afgangsprojekt i 9. klasse i stedet for at anvende folkeskolens afgangsprøve. Det indebærer at eleverne skal til en optagelsesprøve før de kan begynde på gymnasiet. Afgangsopgavens udformning med lærervejledning og en tydelig køreplan for elever og opponenter justeres løbende. Ordningen fungerer tilfredsstillende inden for de rammer der er sat af Ministeriet for Børn og Undervisning.

Friskolen har en dygtig ledelse som bestræber sig på at få det optimale ud af de givne rammer.

Lærerne har stor faglig og pædagogisk indsigt, de kan samarbejde og reflektere over undervisning, og deres engagement og glæde ved arbejdet har en positiv afsmittende virkning på eleverne. De er opmærksomme på at efteruddanne sig, fx ved at deltage i Ollerup-kurset og ved selv i samarbejde med Pals - konsulent Dorte Georgsen at planlægge og gennemføre pædagogiske dage om PALS, Positiv Adfærd i Læring og Samspil.

 

Sammenfatning

I indeværende skoleår har jeg været på skolebesøg i indskolingen, på mellemtrinnet og i de ældste klasser hvor jeg har overværet undervisning i bl.a. dansk, engelsk og matematik. På baggrund af den derved opnåede indsigt konkluderer jeg at eleverne har forudsætninger for at klare sig lige så godt som eleverne i folkeskolen. Ryslinge Friskoles samlede undervisningstilbud står ud fra en helhedsvurdering mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Ryslinge Friskole bygger på tillid til at børns udvikling sker i aktivt samarbejde med andre. Skolens virke er præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Den forbereder således eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.